ระบบเพิ่มคุณภาพการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพนักเรียน

Quality learning Information System (Q-info)

เข้าสู่ระบบ

Q-Info เครื่องมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพภายในโรงเรียน

ระบบ Q-Info ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินงานของครูและบุคลากรด้านการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย “กระบวนการจัดเก็บข้อมูล” ในระบบสารสนเทศ Q-Info โดยผ่านการทดสอบกระบวนการที่สอดคล้องกับการทำงานประจำวัน (daily tasks) ของครูและโรงเรียน ซึ่งเป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบันและทันต่อการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

Q-info สามารถใช้งานได้ผ่านหน้าเว็บไซต์
และแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน

ดาวน์โหลดได้ ทั้งระบบปฎิบัติการ IOS และ Android